logo
Wielkość czcionki:

Szybki kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 43
ul. Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Telefon: 12 633 27 62
Fax: 12 632 35 63
E-mail: dyrekcja@przedszkole43.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

inspektor Jasiołek Paweł

inspektor2@mjo.krakow.pl

 

Przekaż 1% podatku

1 % dla przedszkola

100% korzyści dla dzieci

KRS 0000270261

Zebrane pieniądze zostaną

wykorzystane na wyposażenie ogrodu.

Dziękujemy

Dyrekcja,Rada Pedagpogiczna, Rada Rodziców

bip

Zajęcia dodatkowe

religia
gimnstyka korekcyjna

O Przedszkolu

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola...

 

Deklaracja dostępności

Specjaliści

psycholog

logopeda

pedagog

 

Procedury

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 43 WARUNKACH PANDEMII COVID-19

PODSTAWA PRAWNA:

 

 

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
4.Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02.03.2020r (Dz. U. 2020 poz. 374)
5.Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

CELE PROCEDURY:

 1. ochrona zdrowia i życia wszystkich osób przebywających na terenie przedszkola: pracowników, dzieci ich rodziców i prawnych opiekunów,
 2. zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w przedszkolu,
 3. określenie obowiązków i zadań pracowników przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Zmiany w procedurze mogą być dokonywane przez dyrektora placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Zmiany te muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

ZASADY PRZEBYWANIA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Dyrektor przedszkola na wniosek:

rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

rodziców dzieci, którzy:

są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

wykonują działania ratownicze,

są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu.

 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.


 1. Do przedszkola dziecko przyprowadzać może jedynie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, niebędąca w kwarantannie.
 2. Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
 3. Dzieci alergiczne w przypadku widocznego zaostrzenia objawów (kaszel, katar),do przedszkola będą przyjmowane jedynie na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, że objawy są następstwem alergii a nie niezależnej infekcji. W przypadku braku takiego zaświadczenia dziecko
  z widocznymi objawami chorobowymi nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 4. Rodzic na piśmie wyraża zgodę na regularny pomiar temperatury ciała dziecka
 5. Dziecko, które uczęszczało do przedszkola w latach poprzednich odbierane jest od rodzica/opiekuna przez pracownika przedszkola
  w drzwiach przedszkola i przekazane drugiemu pracownikowi, który sprawuje nad nim opiekę w szatni, w trakcie przebierania się, przejścia do sali, w której dziecko będzie przebywać. Dziecko samodzielnie przebiera się w szatni a następnie przekazuje się je do wyznaczonej grupy pod opiekę nauczyciela.
 6. Rodzic dziecka najmłodszego, nowoprzyjętego może wejść do szatni i przebywać w niej do 10 minut z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, rodzicowi temu mierzona jest temperatura przed wejściem do szatni. Rodzica dziecka, które uczęszczało już w poprzednich latach do przedszkola prosimy o przekazywanie dziecka pracownikowi przedszkola w przedsionku.
 7. Rodzic nie odbija karty rejestrującej czas pobytu dziecka w przedszkolu, zrobi to pracownik przedszkola.
 8. Odbiór dziecka z placówki przebiega analogicznie. Rodzic/ opiekun dzwoni na hol informując, że chce odebrać dziecko z przedszkola. Pracownik przedszkola wywołuje dziecko z grupy, dziecko ubiera się, pracownik odbija kartę i oddaje dziecko rodzicowi/opiekunowi w drzwiach przedszkola.
 9. Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa, zakładania rękawiczek ochronnych lub dezynfekowania rąk. Środek dezynfekujący będzie udostępniony przed przedszkolem.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dziecko z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min 1,5 m
  w stosunku do innych napotkanych osób (dzieci, pracowników i innych opiekunów). Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie lub odbiór dziecka z placówki wytworzy się kolejka należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 11. W półce indywidualnej dziecka w szatni mogą znajdować się tylko niezbędne rzeczy na zmianę, zapakowane w woreczki foliowe ze strunowym zamknięciem, podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
 12. Na czas trwania pandemii zabrania się przynoszenia do przedszkola zbędnych przedmiotów czy zabawek. Proszę także sprawdzać czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych przedmiotów przed wyjściem z domu lub samochodu.
 13. Każdego dnia Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka w czystych, wypranych ubraniach w celu minimalizowania ryzyka przenoszenia wirusa na ubraniach.
 14. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum (max 2osoby) ilość osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 15. Kontakt z nauczycielem w pilnych sprawach możliwy jest jedynie e-mailowo lub telefonicznie.
 16. W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu konieczne jest przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy danej grupy, do której dziecko uczęszcza.

Informacje ogólne

 1. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 3. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar, kaszel lub zaczerwienione spojówki) rodzice są zobowiązani do przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
 4. Rodzice dziecka po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków i personelu.
 5. Pomiar temperatury ciała dziecka dokonywany jest po wejściu dziecka na salę oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 6. Temperatura ciała dziecka mierzona jest za pomocą termometru bezdotykowego.
 7. Każdy rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 8. W przypadku zaobserwowania u dziecka w ciągu dnia wzrostu temperatury lub wyraźnych objawów infekcji nauczyciel powiadamia rodzica, który zobowiązany jest niezwłocznie do odebrania dziecka z przedszkola.
 9. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 10. Grupy dzieci nie w miarę możliwości organizacyjnych nie stykają się ze sobą.
 11. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 12. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników.
 13. Nauczyciele i opiekunowie zachowują między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra.
 14. Minimalna przestrzeń do wypoczynku i zabawy dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 15. Podczas zabaw swobodnych i zorganizowanych przez nauczyciela podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości (dzieci nie bawią się wszystkie
  w jednym miejscu, lecz pojedynczo lub w małych grupach 2- lub 3-osobowych), wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali.
 16. Z sal przedszkolnych zostają usunięte przedmioty i zabawki, których nie można regularnie dezynfekować (np. pluszaki,), a wykorzystywane przez dziecko zabawki lub przybory sportowe będą poddawane dezynfekcji przed użyciem przez kolejne dziecko.
 17. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych własnych zabawek oraz innych przedmiotów.
 18. Nauczyciele zapewniają warunki do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
 19. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z placu zabaw (każda grupa osobno). Po skorzystaniu z placu zabaw sprzęt, z którego korzystały dzieci jest dezynfekowany.
 20. Wprowadza się obowiązek zapewnienia, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
  1. powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
  2. wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem,
 21. Nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:
  1. wyjaśnienia, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone;
  2. systematycznego przypominania dzieciom obowiązujących zasad bezpieczeństwa
   i higieny;
  3. utrwalania z dziećmi etapów mycia rąk, organizowanie pokazu mycia rąk;
  4. dbanie o częste i regularnie mycie rąk przez dzieci, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;
  5. informowanie o prawidłowym korzystaniu z sanitariów;
  6. zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
   i kasłania;
  7. wdrażanie dzieci do unikania dotykania twarzy oraz unikania wkładania do ust palców, zabawek i innych przedmiotów
  8. przypominanie zasad prawidłowego zachowania się przy stole (spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.)
 22. W okresie pandemii dzieci nie myją zębów w placówce oraz samodzielnie korzystają z toalety.
 23. W półkach w szatni mogą znajdować się tylko ubrania na zmianę i odzież wierzchnia.
 24. Każdego dnia Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania dziecka w czystych, wypranych ubraniach w celu minimalizowania ryzyka przenoszenia wirusa na ubraniach.
 1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID -19- dziecka

  Dyrektor przedszkola wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala grupy VI).

  1. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona przez Dyrektora osoba, niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawice i foliowy fartuch), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki
   i pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
  2. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji rodziców lub opiekunów dziecka.
  3. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są, jak najszybciej dezynfekowane.
  4. Jeżeli stan zdrowia dziecka się pogarsza, przed przybyciem jego opiekuna prawnego, Dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.
  5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice dziecka są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie Dyrektora przedszkola, celem zapobiegania rozpowszechnianiu się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
  6. O zaistniałej sytuacji informowani są rodzice innych dzieci.
  7. W przypadku, gdy dziecko z przedszkola zostało skierowane do szpitala
   z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii Dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów


   POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SPTWIERDZENIA U PRACOWNIKA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID - 19
   1. Dyrektor placówki prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.
   2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112 aby poinformować, że może być zarażony koronawirusem.
   3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
   4. Każdy pracownik zobowiązany jest do śledzeniua bieżących informacji dostępnych na stronach gis.gov.pl lub http://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa
   5. Wszystkie stanowiska, na których osoba zakażona świadczyła pracę, wszystkie przedmioty, w szczególności narzędzia i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, podlegają szczegółowej dezynfekcji.
   6. W przypadku potwierdzonego zakażenia na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
   7. Sporządzana jest lista osób, które w tym samym czasie przebywały w częściach wspólnych podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
   8. W przypadku, gdy pracownik przedszkola został skierowany do szpitala
    z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii Dyrektor w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
   9. Dyrektor placówki ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   10. Ważne telefony
   • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa – 012 616 52 00
   • Powiatowa Stacja Sanitaro Epidemiologiczna w Krakowie telefon do zgłaszania sytuacji alarmowych 600 876 214 602 263 605
   • Wojewódzka Stacja Sanitaro Epidemiologiczna w Krakowie telefon do zgłaszania sytuacji alarmowych 667 881 188
   • Kuratorium Oświaty w Krakowie 12 448-11-10

   Zasady żywienia w Samorządowym Przedszkolu Nr 43
   1. Z żywienia przygotowanego przez pracowników kuchni korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.
   2. W kuchni przebywają tylko i wyłącznie pracownicy kuchni i intendent.
   3. Pracownicy kuchni pracują w odległości co najmniej 2 m pomiędzy sobą. Kucharka ustali stanowiska i organizację pracy dla pomocy kuchennych.
   4. Pracownicy kuchni unikają kontaktów z pozostałymi pracownikami.
   5. Odbiór posiłków, naczyń, wody itp. przez pracowników obsługi odbywa się tylko i wyłącznie poprzez specjalnie do tego celu przeznaczone okienka.
   6. Ustala się całkowity zakaz wstępu osób trzecich do kuchni.
   7. Dziecko nie może wnosić własnego pożywienia (jedzenia i picia) na teren przedszkola.
   8. Kuchnia zamawia i odbiera towar od dotychczasowych dostawców z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności. Dostawcy nie wchodzą do budynku przedszkola. Towar pozostawiany jest przy drzwiach wejściowych od strony kuchni i odbierany przez pracowników kuchennych przedszkola.
   9. Pojemniki są dezynfekowane przez pracowników kuchni.
   10. Podczas przygotowywania posiłków, poza warunkami objętymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia, zgodnie z normami HACCAP, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz niezbędne środki ochrony osobistej pracowników.
   11. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C oraz wyparzać w wyważarkach po każdym wykorzystaniu.
   12. Zobowiązuje się pracowników kuchni do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
   13. Dzieci spożywają posiłki w przydzielonych im salach. Każde dziecko ma stałe, ustalone przez nauczyciela miejsce.
   14. Przed i po każdym posiłku dzieci wraz z nauczycielem myją dokładnie ręce wodą i mydłem.
   15. Dzieci korzystają tylko z przydzielonych im sztućców, talerzy i kubków.
   16. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki.
   17. Po każdym posiłku dzieci woźna oddziałowa dokładnie myje stoliki.
   18. Panie woźne podają dzieciom posiłki w specjalnie do tego celu przeznaczonych fartuchach, po dokładnym umyciu i dezynfekcji rąk.
   19. Pracownicy kuchni muszą myć ręce:
   • Przed rozpoczęciem pracy;
   • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
   • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
   • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
   • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
   • Po skorzystaniu z toalety;
   • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
   • Po jedzeniu, piciu;
   • Po kontakcie z pieniędzmi;

   ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ PRACOWNIKÓW.

   • Środki ochrony indywidualnej mają chronić zdrowie i życie pracowników. To wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie.
   • Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.
   • Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku.
   • Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
   • W celu zapewnienia właściwego używania środków ochrony indywidualnej każdy pracownik zostaje zapoznany z instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego określającą sposoby używania środków ochrony indywidualnej.
   • Wyposażenie pracowników:
   • Nauczyciel: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, środki do dezynfekcji.
   • Starsza woźna oddziałowa: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch bawełniany, flizelinowy, foliowy, środki do dezynfekcji, środki czystości.
   • Pracownicy kuchni: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch bawełniany biały, flizelinowy, foliowy, środki do dezynfekcji, środki czystości.
   • Pracownik gospodarczy: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, środki do dezynfekcji.
   • Pracownik administracyjny: maseczki, przyłbica, rękawiczki jednorazowe, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy, środki do dezynfekcji.

 

Załącznik numer 1 Procedury bezpieczeństwa w samorządowym Przedszkolu Nr 43 w związku z wystąpieniem Covid – 19

                     OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,  KTÓRE UCZĘSZCZA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 43

 1. Zapoznałam/em się, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania procedury bezpieczeństwa w czasie z pandemii koronawirusa COVID - 19 obowiązujące w przedszkolu.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu koronawirusem COVID - 19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i Dyrekcją jak również ich rodzinami.
 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym samym na narażenie na zakażenie koronawirusem COVID - 19 jest po mojej stronie.
 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
 5. W czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.
 10. Zostałem poinformowana/y, że podczas przekazywania dziecka pracownikowi przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica/opiekuna maseczki ochronnej i rękawiczek, należy zdezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie.
 11. Zostałam/em poinformowana/y o zakazie wchodzenia do przedszkola.
 12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odebrania telefonu od pracowników przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
 13. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję przedszkola.
 14. Zapoznałam/łem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia koronawirusem COVID - 19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi w miejscu dostępnym dla Rodziców.
 15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia koronawirusem COVID - 19
 1. Numer telefonu rodziców do tzw. „szybkiego komtaktu”……………………........................................…………….

…………………………………………………………………………………………..........................................................

……………………………………                                           ………………………………

data i podpis matki/opiekuna prawnego                               data i podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik numer 2 Procedury bezpieczeństwa w samorządowym Przedszkolu Nr 43 w związku z wystąpieniem Covid – 19

WNIOSEK O UCZĘSZCZANIE DZIECKA

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 43 W KRAKOWIE

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 W OKRESIE OD 29.03.2021

Imię i nazwisko dziecka ………………………….……………………………………………………………….
Dyrektor przedszkola na wniosek:

 

TAK

NIE

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. rodziców, którzy wykonują pracę:
  1. W podmiotach wykonujących działalność leczniczą
  2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
  3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
  5. wykonują działania ratownicze
  6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369)
  7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej
  8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dania 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi do lat 3
  11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
   

organizuje zajęcia w przedszkolu.

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Deklaruję chęć skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia ……………………………………………………..

W godzinach: ………………………………………………..

Dziecko będzie korzystać z następujących posiłków: śniadanie, obiad,, podwieczorek/podkreślić/

Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

     1.…………..…………….…………                                     2. ….……….…………………………

     Data i podpis matki /opiekuna prawnego                                               Data i podpis ojca /opiekuna prawnego